luni, 30 iulie 2012

Paraclisul icoanei Pantanassa – Facere a lui Iosif Vatopedinul (Ρουμανικά, Romanian)


Paraclisul
Icoanei făcătoare de minuni
a Preacinstitei Născătoare de Dumnezeu
care se numeşte
Pantanassa
(Atotîmpărăteasa)
Tropar, glasul al 4-lea, Podobie: „Cel ce Te-ai înălţat pe cruce…”

Spre Născătoarea de Dumnezeu cu osârdie
să alergăm acum şi să cădem, păcătoşii,
cu pocăinţă, şi smeriţii, strigând din adânc:
Stăpână, ajută-ne,
spre noi te milostiveşte,
grăbeşte-te, căci pierim
sub mulţimea greşealelor;
să nu întorci pe robii tăi deşerţi,
căci doar pe tine nădejde te-am câştigat.
Troparul icoanei Pantanassa
Glas acelaşi, Podobie: „Degrab ne întâmpină…”
Icoană ce har reverşi,
cinstită, a Împărătesei,
pe cei ce fierbinte, cu dor,
caută harul tău,
scapă-i Sfântă Fecioară.
Ridică-mpresurările
celor ce cad la tine,
apără a ta turmă
de primejdiile toate,
pe cea care sprijinul tău
caută pururea.
Tropar, Glas acelaşi, Podobie: „Cel ce Te-ai înălţat pe cruce…”
Nu vom tăcea nicicând noi, nevrednicii,
a spune stăpânirea te, Preacurată,
căci de n-ai fi stat, mijlocind, înainte,
cine ne-ar fi izbăvit
de atâtea primejdii?
Sau cine ne-ar fi păzit
slobozi, până acuma?
De tine nu ne vom îndepărta,
căci mântuieşti, Stăpână, pe robii tăi
din toate nevoile, pururea.
Canonul
Facere a lui Iosif Vatopedinul
Cântarea 1, Glasul al 8-lea, Irmos: „Apa tracând-o…”
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Din felurite ispite, cei necăjiţi,
spre tine nădejdea
toată o îndreptăm;
Maică pururea de viaţă dătătoare
cu mijlocirea ta scapă, Pantanassa.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Atacuri de la diavoli şi de patimi,
turma-ţi împresoară
Maică, de peste tot;
ceea ce eşti mai presus de toată făptura,
cu mijlocirea ta scapă, Pantanassa.
Slavă…
A Mântuitorului Împărat,
ca adevărată
Născătoare, a Creatorului,
celor ce te cheamă, vindecare,
cu mijlocirea ta dă-le, Pantanassa.
Şi acum…
Pe toţi suferinzii cu sufletul
şi cu trupul, Maică,
de tămăduire în zori
învredniceşte-i, şi de tot ajutorul,
cu mijlocirea ta, una Pantanassa.
Cântarea a 3-a, Irmos: „Doamne, Cel ce ai făcut…”
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Tu doar, apărărtoare
te-ai arătat credincioşilor,
cu grija ta cea neadormită,
scapă-ne din nevoi,
ce rău ne copleşesc,
Maică a Împăratului,
că stăpânirea tu o ai,
una Pantanassa.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Rugămintea să o primeşti,
a celor smeriţi robilor tăi,
a celor din multe suferinţe,
şi din împresurări;
căci mijlocitoare tu
eşti, către Fiul tău, Maică;
prin rugăciuni ne mântuieşti,
una Pantanassa.
Slavă...
Pe Cuvântul cel milostiv
al lui Dumnezeu, L-ai născut,
şi izvor de milă pe tine,
la toţi te-a arătat;
deci miluieşte acum
pe cai ce sunt în necazuri,
şi izbăbeşte din nevoi,
una Pantanassa.
Şi acum…
Vistierie de daruri
a Duhului celui Sfânt,
pe tine, Fecioară Născătoare
de Dumnezeu, te ştim toţi;
şi ţie ne rugăm:
Cu mijlocirea ta izbăveşte
de sminteli ce ne cuprind,
una Pantanassa.
Mântuieşte
din primejdii pe robii tăi, Preacurată,
căci toţi, după Dumnezeu, la tine alergăm
ca la un zid tare şi apărătoare.
Caută,
prealăudată Născătoare de Dumnezeu,
cu îngăduinţă, la necazul cel cumplit al trupului,
şi durerea sufletului meu o tămăduieşte.
Sedealna, Glasul al 2-lea, Podobie: „Cele de sus…”
Ajungi pururea
cu acoperământul tău, Pantanassa,
şi ne mântuieşti
din boli şi din încercări,
pe cei ce strigăm ţie
cu osârdie: Stăpână Doamnă grăbeşte,
şi revarsă izvoarele de vindecări,
singura tămăduitoare grabnică.
Cântarea a 4-a, Irmos: „Am auzit, Doamne…”
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Ne auzi, Pantanassa,
pe cei ce chemăm
milostivirea ta,
pe cel Milostiv, care-ai născut,
şi Mântuitorul celor care te cinstesc.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Pornirea celor ce urăsc
—al mântuirii
singurul ajutor—
întoarce, şi uneltirile,
şi dăruiieşte pace, Pantanassa.
Slavă…
Tămăduind în grabă
suferinţele
robilor tăi,
îţi înalţă laude,
cei ce te cunosc, Pantanassa.
Şi acum…
Nădejde şi întărire,
şi a mântuirii
sprijin adevărat,
cei ce comoară te avem, Pantanassa,
de toată boala suntem izbăviţi.
Cântarea a 5-a, Irmos: „Luminează-ne pe noi…”
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Nori de încercări,
înspăimântatul, m-au înconjurat;
Cinstită, dăruieşte-mi al tău ajutor,
ceea ce ai purtat,
a mântuirii noastre pricină.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Scapă, Curată,
de împresurări pe robii tăi,
Născătoarea Mântuitorului Hristos,
şi dătătoarea
de mântuire celor care-ţi cer.
Slavă…
Stinge flacăra
patimilor noastre, Pantanassa,
cu roua din ale tale mijlociri,
tu, Născătoarea
Luminii de-o fiinţă cu Părintele.
Şi acum…
Vindecă, Fecioară,
neputinţele celor credincioşi,
cu veghea ta cea îngăduitoare,
şi sănătate
dă-le tuturor, cu mijlocirea ta.
Cântarea a 6-a, Irmos: „Rugăciunea mea…”
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
De moarte
şi de primejdii scapă-ne,
pe cei ce te caută cu credinţă,
şi a vrăjmaşilor asalturi în grabă
desăvîrşit le pierde din turma ta;
Împărăteasă pentru-aceasta eşti,
şi poţi, ca Maica Ziditorului.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Pe tine
grabnic ajutor ştiu că te am,
şi-adevărat liman de mântuire,
cea care norii ispitelor ridici,
şi dezlegare datoriilor îmi dăruieşti,
Pantanassa, Maica lui Dumnezeu,
ajutor sigur celor deznădăjduiţi.
Slavă…
Mă văd
în durere şi în necaz,
şi nu este în trupul meu tămăduire;
dar tu, ce singură, pe Cuvântul,
răscumpărarea-ntregii lumi, nouă-ai născut,
ridică-mă din întristări,
şi-mi dăruieşte sănătate, Pantanassa.
Şi acum…
Ca singura
de mântuire pricină,
şi scăpare celor ce comoară
te au, cu dor, la time cădem, Maică,
şi cu grija ta eliberare dobândim;
Pantanassa, acum pe noi
din stricăciune şi primejdii scoate-ne.
Mântuieşte
din primejdii pe robii tăi, Preacurată,
căci toţi, după Dumnezeu, la tine alergăm
ca la un zid tare şi apărătoare.
Curată,
ce pe Cuvântul, de negrăit prin cuvânt
ai născut în zilele cele din urmă, roagă-L,
ca ceea ce ai îndrăzneală de Maică.
Condac, Glasul al 4-lea, Podobie: „Ceea ce eşti păzitoarea creştinilor…”
Una pricină de mântuire-a credincioşilor,
şi neobosită la Dumnezeu mijlocitoare,
să nu treci cu vederea glasurile suferinzilor,
ci scapă-ne de-mpresurări
cu dragoste, pe noi
ce cu credinţă ne rugăm:
Dă-le vindecare,
şi izbăveşte de rele,
cea pururea Apărătoare
Maică, pe cei ce te laudă.
Stihira, Glasul al 6-lea, Podobie: „Toată depunându-o…”
Dă-ne nouă, robilor,
cu-a ta purtare de grijă,
multă, mare mila ta,
şi de rele scapă-ne
cu mijlocirea ta;
căci nouă pe Dumnezeu,
Preacurată, L-a adus,
şi de moarte ne-ai aliberat;
de aceea te rugăm,
vindecă pe robii tăi suferinzi,
şi dă-le lor iertare, cu
multă îndrăzneala ta de Maică;
scapă de primejdii,
şi mântuieşte pe cei care-ţi strigăm:
Mângâietoarea celor care plâng
bucură-te, cu tine este Dumnezeu.
Cîntarea a 7-a, Irmos: „Tinerii cei ce au mers…”
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Născătoare de Dumnezeu,
strălucire de soare
în icoana ta
araţi robilor tăi, şi
cu purtarea ta de grijă
mântuieşti turma ta;
binecuvântată, Curată,
ca Maica Mântuitorului.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Maică adevărată,
cei ce te cinstesc, Fecioară,
sunt pururea mântuiţi,
păziţi fiind de greşeale,
şi de toată boala,
şi cu credinţă strigăm:
Dumnezeul Părinţilor noştri
bine eşti cuvântat.
Slavă…
Vistierie şi paznic
sigur, Pantanassa, şi
acoperământ,
ne închinăm icoanei,
izvor ce ne revarsă
ale tale minuni;
şi pururea binecuvântăm
pe pruncul tău, Fecioară.
Şi acum…
Pentru suflet şi trup, tu
dăruieşti vindecare,
una Pantanassa,
la cei ce cad la tine,
cu purtarea de grijă,
cu îndrăzneală de Maică;
ceea ce pe Mântuitorul
Hristos ni L-ai născut.
Cântarea a 8-a, Irmos: „Pe Împăratul…”
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
A Împărătesei,
şi Maicii ce Ţi se roagă,
primeşte-i, Hristoase, mijlocirea,
ca să Te cinstim,
Împărate-al tuturor.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Suferinzilor
dăruieşti vindecare,
celor ce ţi se roagă cu credinţă,
şi slăvesc, Fecioară,
de negrăit a ta naştere.
Slavă…
Mir dumnezeiesc
e Pruncul tău, Fecioară;
izvor de sfânt mir a arătat
icoana ta, şi astfel
mir de minuni revarsă.
Şi acum…
Tu, Fecioară,
viforul de ispite,
şi urgia vrăjmaşilor alungă,
şi mântuieşte
pe cei care te caută.
Cântarea a 9-a, Irmos: „Cu adevărat, Născătoare…”
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Ca pricină, tot neamul,
a mântuirii noastre,
te propovăduieşte, cel creştinesc,
şi Născătoare Curată
a Mântuitorului.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Nu-mi trece cu vederea
şiroaiele de lacrimi,
cea care prin naştere ai zdrobit
al morţii bold, singura
învrednicită de Har.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
De toată bucuria
vas plin, ţi se cuvine
să te bucuri ca Maica deplinei bucurii;
de întristări pe toţi izbăveşte
cu mijlocirea ta.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Liman e mijlocirea
ta; pe cei ce te cheamă
îi mântuieşte, Fecioară, şi-acoperă,
căci pe Hristos, mântuirea
lumii tu ai născut.
Slavă…
Cu lumina feţei tale,
ce-a strălucit odată,
mă izbăveşte de negura patimilor,
căci Născătoarea Luminii,
cu evlavie te numesc.
Şi acum…
Durere şi necazuri,
şi toată slăbiciunea,
la cei ce suferă tămăduieşte-le,
la cei ce caută, Fecioară,
al tău acoperământ.
Vrednic este cu adevărat,
să te fericim pe tine,
Născătoare de Dumnezeu,
cea pururi fericită
şi prea nevinovată
şi Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită
decât heruvimii,
şi mai slăvită
fără de asemănare
decât serafimii,
care fără stricăciune
pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut,
pe tine, cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu
te mărim.
Mărimurile
Mai presus de tot
ce e pământesc,
nespus mai curată
decât toate cele cereşti,
dumnezeiescul foc
când ai primit în tine,
de foc dumnezeiesc căruţă,
Fecioară, ai născut.
Atotîmpăratului cerului
Maică fiind, Curată,
te înalţi cu adevărat
peste toată făptura,
şi te cinstim cu toţii,
Pantanassa şi Fecioară,
noi lăudându-te.
Caută, Curată,
la neputinţa mea,
vezi-mi înzristarea,
o preabună Pantanassa,
vezi-mi tu, Fecioară,
a inimii durere,
şi cu iubirea ta de oameni,
lasă-mi păcatele.
Luminează-mi gândul
întunecat,
Maică a Luminii,
când mă rog cu osârdie,
până să mă afle
al morţii ceas, Fecioară,
Atotîmpărăteasă
întru lumină-aşează-mă.
Oştirile, toate, îngereşti,
Înaintemergătorul,
cei doisprezece Apostoli,
toţi sfinţii, cu Maica
lui Dumnezeu să faceţi
rugăciuni, ca să
ne mântuiască pe noi. 
Stihirile, Glasul al 2-lea, Podobie: „Când pe lemn…”
Ceea ce eşti bună, ocroteşti
pe toţi care scapă cu credinţă
spre mâna ta cea tare,
câci pe alta noi nu avem,
către Dumnezeu, păcătoşii,
în primejdii şi-n întristări,
pururea mijlocitoare,
şi de tot căzuţii
sub multe păcate;
Maica lui Dumnezeu Preaînaltul,
pentru aceasta la tine cădem, izbăveşte
de toate nevoile pe robii tăi.
Primeşte, Stăpână,
rugăciunile robilor,
şi ne izbăveşte
de toată nevoia şi necazul.
Toată nădejdea mea
spre tine acum o pun,
Maica lui Dumnezeu,
păzeşte-mă sub acoperământul tău.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

5 tipuri de tuse (1) Aghiasma (apa sfintita) (1) alcoolul (2) alimentatia (10) Alimentația la Sfinții Părinți (1) alimente de primavara (1) Anafura (paine sfintita) (1) antibiotic natural (1) antioxidanti (2) antiseptic (2) anxietatea şi depresia (6) apa (1) Arhim. Ioachim Parvulescu (1) arsuri stomacale (1) artrita (1) astenie (1) atibiotic natural (1) beneficii (19) boabe goji (1) boala invidiei (2) Boli pulmonare (3) cancer de colon (1) candela (1) canonul bolnavului (1) catina (1) Ceaiuri din plante medicinale (15) chimen negru (1) ciuboțica cucului (1) ciuperci medicinale (1) Comprese cu sare (1) computerul (1) condiment natural (1) condimente populare (1) constipatia (1) consumul de alcool (1) crampe stomacale (1) Crăciun (1) credinta (24) Credinta si medicina (25) Credinţa şi medicina (16) creier (2) crestin (3) cruci (1) Cuviosul Stareţ Antonie de la Optina (1) decoct din scoarta de mesteacan (1) dependenta de alcool (1) Despre alimentaţia corectă (27) Despre boală (50) despre boli (49) despre copii (3) despre credinta (28) despre fumatori (2) despre gravide (2) Despre îngrijirea trupului (14) Despre întărirea imunității (5) Despre tratamentul anghinei (2) despre tratamentul bolilor pulmonare (1) diabetic (4) digestie (1) durere (1) durere de dinti (1) efecte (1) eliminarea toxinelor (2) episoade tuse (1) eucalipt (1) ficat (1) Floarea Damaschin (3) Fruct (6) fumatori (1) fumatul (1) glicogenul (1) grasimi (1) hidrati de carboni (1) icoana (1) Icoane (1) igiena îmbrăcămintei (1) infuzie (6) infuzie din scoarta de copac (1) Ingrijirea dintilor (1) Ingrijirea memoriei (6) Intarirea imunitatii (2) Intarirea imunitatii organismului (8) împărtășania (1) înfrânarea (1) lamai (1) legume (3) leurda (1) Lista de E-uri (1) lucerna (1) lupta cu stresul (5) macerat din coaja de mesteacan (1) macrisul (1) Maica Domnului (4) masa de sarbatoare (1) matasea de porumb (2) medicament (2) medicament naturist (5) medicamente duhovnicesti (3) medicina isihasta (2) miere (1) minte (1) Nuca (1) nutritionisti (1) ochii (1) organismului (2) Oxigenul (1) Papadia (1) parintele Ghelasie Gheorghe (1) Parintele Iustin Popovici (1) parintele Porfirie (1) patison (1) părintele Ioanichie Bălan (1) Părintele Iustin Popovici (1) perele (1) Perioada Triodului (1) Plante Biblice (14) Plante medicinale (168) podbal (1) post (7) prevenirea cancerului (5) prevenirea imbatranirii creierului (1) Produse de post (9) proprietati (19) proteine (1) răguşeală şi tuse (1) recomandare (14) recomandari naturale (24) Recomandări pentru perioada caniculară (9) remedii anticancerigene (7) remedii naturale (17) Remediu impotriva difteriei si a tuturor tipurilor de anghine (1) Revigorare a organismului (20) Ridichea neagră (1) rinichi (1) Riscurile de cancer (7) rostopasca (1) Roua Sfântului Gheorghe (1) rugaciune (14) Rugăciuni ortodoxe de masă (1) Rugăciunile bolnavului (30) Salcie cu mâtișori (1) salvia (1) sanatate (67) sanatate copii (2) saruri minerale (1) sâmburii de caise (1) Scoarta de copac (1) scorțișoara (1) seminte de mac (1) Sf. Ioan Rusul (1) Sfantul Tihon din Zadonsk (1) Sfaturi duhovnicesti (49) Sfaturi naturiste (9) Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghi­na (1) Sfântul Ioan din Kronstadt (1) Sfântul Ioan Gură de Aur (1) Sfântul Nicolae Velimirovici (1) Sfântul Serafim de Sarov (1) Sfântul Vasile cel Mare (1) silvoterapia (1) sistem nervos (1) sistemul imunitar (1) somnul (1) Spanacul (1) spovedania (1) Stabilizarea nivelului glucozei din sânge (1) stari de slabiciune (1) stevia (1) stomac (1) Studiu alimentar (9) stup (1) Sucuri de plante (2) Sucuri din fructe (8) Sucuri din legume (9) Taina Sfântului Maslu - terapie pentru suflet (4) tipuri tuse (1) traista ciobanului (1) Tratament cancer de piele (6) Tratament cancer intestine (6) Tratament cancer oase (5) Tratament cancer pancreas (1) Tratament cancer pulmonar (2) Tratament cancer rinichi (3) Tratament cancerul ficatului (4) Tratament cancerul plămânului (3) Tratament cancerul sanilor (2) Tratament cancerul tiroidei (2) Tratament dureri ulceroase (2) Tratament faringită (1) Tratament gripa (4) Tratament insomnie (3) tratament pentru rinichi (1) tratament tuse (5) Tratament ulcerul gastric si duodenal (2) tratamentul bolilor de ficat (2) tratamentul astmei bronhiale (3) Tratarea colicilor renale si a nefritelor (1) Tratarea a orice tip de cancer (2) tratarea anemiei (4) tratarea asteniei de primavara (1) tratarea bolilor hepatice (1) tratarea bronşitei (2) tratarea cancerului (2) tratarea cancerului mamar (1) Tratarea cistitei (2) Tratarea diverselor boli cu ajutorul sarii (1) Tratarea durerilor de gât (4) tratarea gutei (1) tratarea hepatitei (1) Tratarea infectiilor rinichilor si cailor urinare (1) Tratarea pietrelor la fiere (1) tratarea pietrelor la rinichi (2) Tratarea racelii (9) tratarea reumatismului (1) tratarea tuberculozei (1) tratatmentul tusei (1) troițe (1) Tulburările nervoase (2) tuse (2) tuse convulsivă (1) tuse copii (1) tuse la copii (1) tuse seaca (1) tuse uscata (1) tusea (1) uleiul de mac (1) Uleiul sfințit (1) urzica (1) usturoi (1) vaccinuri antigripale (1) Vaccinuri naturale (1) vindecare (4) Vindecarea prin gandire (3) vitamine (16)